เบิกจ่ายงบปี60ด.แรกเกินเป้าหมาย6.22%

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodcvndm4mzczlzc0mzcwmy0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodcvndm4mzczlzc0mzcwmy0wms5qcgc

กรมบัญชีกลาง เผย เบิกจ่ายงบปี 60 ช่วงเดือนแรกสูงเกินเป้าหมาย 6.22% แตะ 422,383 ล้านบาท

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 กรมบัญชีกลางมีเงินรับเข้าเงินคงคลังผ่านระบบ GFMIS จำนวน 203,088.80 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) แบ่งเป็นการนำส่งรายได้ของส่วนราชการ 167,169.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการนำส่งรายได้ภาษีของกรมสรรพากร ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 34,164.03 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 22,670.71 ล้านบาท และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20,249.28 ล้านบาท กรมสรรพสามิต 35,237.46 ล้านบาท และกรมศุลกากร 6,391.72 ล้านบาท เป็นต้น การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 7,754 ล้านบาท และการนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง 28,087.22 ล้านบาท

ขณะที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ จำนวน 422,383 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.45 โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 394,852 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.08 ส่วนรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายได้ 27,531 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93 หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม 2559 ในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.22 (เป้าหมายร้อยละ 9.23) และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.22 (ปีก่อนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 13.23)

 นอกจากนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว 12,972 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 237,981 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.45 มีการก่อหนี้แล้วทั้งสิ้น 161,013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.66 และการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เบิกจ่ายแล้ว 319 ล้านบาท ของวงเงิน 20,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58

 

ขอบคุณที่มา       http://money.sanook.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *