ขส.ทบ.บังคับใช้กฎรถต่างชาติเข้าไทย 27 มิ.ย.นี้

EyWwB5WU57MYnKOuiJ0LBPBArsdh19F6CasoiAx2i4GmCM8QGRVLF2

EyWwB5WU57MYnKOuiJ0LBPBArsdh19F6CasoiAx2i4GmCM8QGRVLF2

กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และซักซ้อมการดำเนินการเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถ และปฏิบัติตามกฎหมายไทยได้อย่างถูกต้อง โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ทันที 27 มิ.ย.นี้…

วันที่ 29 พ.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าหลังจากประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้มาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะนำรถข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกเตรียมการรองรับทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และซักซ้อมการดำเนินการเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำรถเข้ามาได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถและปฏิบัติตามกฎหมายไทยได้อย่างถูกต้อง โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ได้ห้ามการนำรถเข้ามา แต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขการขออนุญาตของรถและผู้ขับรถให้มีความชัดเจน และเพิ่มมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะนำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทย และความปลอดภัยบนท้องถนนของคนไทยทุกคน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญของประกาศฯ กำหนดให้รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (รวมคนขับ) แต่ไม่รวมถึงรถตู้ รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม (ยกเว้น รถที่นำเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น, รถของประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน (ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์), รถประจำถิ่น (เข้า-ออกเป็นปกติตามพรมแดนที่ติดกับไทย) โดยนักท่องเที่ยวที่นำรถเข้ามาในประเทศต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่จะนำรถเข้ามา โดยยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน โดยมีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท ทั้งนี้ จะอนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ผ่านด่านพรมแดนศุลกากรเท่านั้น โดยหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาตใช้รถและผู้ขับรถที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, สำเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถที่ยื่นขออนุญาตและต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ, ภาพถ่ายตัวรถ, หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ, รายละเอียดการเดินทาง, สำเนาหลักฐานการเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/คน/ครั้ง และมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/ครั้ง และหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยให้การรับรอง และต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย หากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนเงื่อนการใช้รถที่กำหนดรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่กำกับดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะถูกบันทึกประวัติการกระทำความผิด ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถยื่นขออนุญาตนำรถเข้ามาในประเทศได้อีกจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 ปีไปแล้ว.

 

ขอบคุณที่มา     http://www.thairath.co.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *