เลขฯกสทช.นำร่องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymjg5lzczmtkxoc0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymjg5lzczmtkxoc0wms5qcgc

เลขาธิการ กสทช. นำร่องกำหนดนโยบายให้รองเลขาธิการ จนถึง ผอ.สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพื่อความโปร่งใส

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า กสทช. ได้ออกคำสั่งเป็นนโยบายการทำงานของสำนักงาน โดยให้พนักงานของ กสทช. ที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. รองเลขาธิการ กสทช. 2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3. ผู้อำนวยการสำนัก 4. ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 5. ผู้เชี่ยวชาญ 6. ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต และ 7. ผู้อำนวยการส่วนของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้กับสำนักงาน กสทช. โดยกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีดังกล่าวภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559

นายฐากร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช. ตั้งใจในการที่จะทำให้องค์กรมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และ คสช. ในการดำเนินการปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

 

ขอบคุณที่มา     http://money.sanook.com/

ธ.ก.ส.ลุยช่วยSMEsภาคหนือ เผยอัดฉีดเงินแล้ว 2 หมื่นล. 1.28 หมื่นราย

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymdmxl21vbji1mdk1otiuanbn

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymdmxl21vbji1mdk1otiuanbn

ธ.ก.ส.ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จ.ลำปาง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรจากเกษตรปฐมภูมิสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ระบุอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ภาค SME เกษตรแล้ว 12,879 ราย วงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท
วันนี้ (25 กันยายน 2559) ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดงาน “การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ17 จังหวัด” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด

นายสมคิดกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร ให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับตัวเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคชนบทเพิ่มมากขึ้น
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส ได้ขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร (SMAEs) เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถความรู้ด้านการผลิต การตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ภายหลังเปิดโครงการในระดับประเทศไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและกำหนดจัดเปิดตัวขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEเกษตร ทั่วประเทศ 4 ครั้ง ได้ดำเนินการแล้วในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในเขตภาคเหนือ จัดงานเปิดตัวขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสร้างความพร้อมและรวมพลังในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามที่รัฐบาลมอบหมายโดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร
โดย ธ.ก.ส. กำหนดวงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่ปีที่ 1-7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคาร ธ.ก.ส. เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุด ณ วันที่ 18 กันยายน 2559 มีเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 12,879 ราย สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรแล้วในวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยทั่วประเทศให้เป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร หรืออย่างน้อย 1 ตำบล ต้องมีผู้ประกอบการ SME เกษตร 1 ราย ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เกษตรกรหรือชุมชนใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

ไทยออยล์เผยกรอบราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymjmzlzczmtg1mi0wms5qcgc

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymjmzlzczmtg1mi0wms5qcgc

ไทยออยล์ คาด ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้ เวสต์เท็กซัส 42-47 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์ 43-48 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล

หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน บมจ.ไทยออยล์ คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ เวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 42-47 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 43-48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตามอง คือ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกในการหามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดิบในวันที่ 26 – 28 ก.ย. นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมหารือกัน

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการกลุ่มโอเปก มองว่า การประชุมครั้งนี้อาจถือเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อปรึกษาหารือเท่านั้นอาจยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ลิเบีย กลับมาส่งออกน้ำมันดิบปริมาณ 700,000 บาร์เรล ออกจากท่าขนส่ง Ras Lanuf เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2014 ในขณะที่เรือลำที่สองกำลังเตรียมที่จะส่งออกน้ำมันดิบเช่นกัน ขณะที่ตลาดน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในสหรัฐฯ มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ และปริมาณน้ำมันเบนซิลคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดไว้

 

ขอบคุณที่มา       http://money.sanook.com/

สนค.ลุ้นส่งออก4ด.สุดท้ายเกิน1.9หมื่นล้านเหรียญ

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymzaxlzczmtkymy0wms5qcgc

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymzaxlzczmtkymy0wms5qcgc

รอง ผอ.สนค. เผย หากส่งออกที่เหลือช่วง 4 ด.สุดท้าย เกิน 1.9 หมื่นล้านเหรียญ ส่งออกจะติดลบไม่เกิน 1% แน่นอน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.5 นั้น เป็นเพราะการส่งออกในส่วนของยานยนต์ ยางพารา และสินค้าเหล็ก ขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาด CLMV เนื่องจากมีเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกจะยังคงไม่ฟื้นตัวดีนักก็ตาม โดยมองว่าการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะยังมีโอกาสขยายตัวได้ดีขึ้น และหากในแต่ละเดือนที่เหลือ การส่งออกในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการจับตาปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออก ทั้งในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน, ราคาน้ำมัน ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ในส่วนของการคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด นั้น ไม่มีผลต่อการส่งออก แต่หากจะมีการปรับขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม อาจมีผลต่อเงินที่จะไหลกลับไปยังสหรัฐฯ ได้

 

ขอบคุณที่มา     http://money.sanook.com/

ขรก.เฮ! รบ.ยันไม่ตัดสิทธิค่ารักษาพยาบาล

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndiymdu1l21vbji1mdk1otmuanbn

 

โฆษกรัฐบาลเผยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ กรณีการให้บริษัทประกันดูแลสิทธิค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแทน

วันที่ 25 ก.ย. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวคิดที่จะให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลระบบค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการแทนรัฐ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตไปศึกษาความเป็นไปได้ระยะเวลา 1 เดือน ว่าสามารถทำได้หรือไม่

 โดยยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ซึ่งในหลายประเทศก็มีการใช้ระบบนี้เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อน หรือการเบิกยาเกินควร

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขของการศึกษาความเป็นไปได้ว่า ข้าราชการจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการเหมือนเดิม และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ หากไม่ได้ทั้ง 2 เงื่อนไข รัฐบาลก็จะบริหารเองต่อไป

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

คลังเตรียมออกแพ็กเกจประกันอุบัติเหตุ

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixnta1l21vbjiymdk1otmuanbn

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixnta1l21vbjiymdk1otmuanbn

คลัง เตรียมออกแพ็กเกจประกันอุบัติเหตุให้ผู้มีรายได้น้อย คาดอีก 2-3 สัปดาห์เข้า ครม. คาดใช้ได้ พ.ย. นี้ เบื้องต้นเจ็บ – ตายจ่าย 1 แสนบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนไว้กับรัฐบาลจำนวน 8 ล้ายราย ให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น กระทรวงการคลัง เตรียมที่จะเสนอแพ็กเกจการทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้รายได้น้อยดังกล่าว โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาภายใน 2-3 สัปดาห์ ข้างหน้า ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤศจิกายน

โดยในเบื้องต้นอาจจะใช้งบประมาณกลาง กรณีฉุกเฉิน 800 ล้านบาทต่อปี ในการดำเนินการ ซึ่งจะมีการจ่ายค่าสินไหมชดเชยในกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตวงเงินรายละ 1 แสนบาท และกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ จะชดเชยให้วันละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคิดเบี้ยประกันกับรัฐบาลเพียง 99 บาทต่อรายต่อปี จากต้นทุนปกติ ที่มีราคา 150 บาท

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

เอกชนขานรับลงทุนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixndg1lzczmta2mi0wms5qcgc

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixndg1lzczmta2mi0wms5qcgc

บีโอไอ เผย ธุรกิจไทย ขานรับทิศทางลงทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยื่นขอลงทุนกิจการ “วิจัยพัฒนา” – “ไบโอเทคโนโลยี”

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังจากบีโอไอได้เปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนมามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ล่าสุดมีนักลงทุนไทยและบริษัทคนไทยแสดงความสนใจ และยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนหลายราย โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านไบโอเทคโนโลยี รวมทั้งมีแนวโน้มที่บริษัทของคนไทยจะขยายการลงทุนในกลุ่มนี้
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการประชุมให้คำปรึกษากับนักลงทุนไทยพบว่า มีบริษัทคนไทยอีกหลายรายที่จะยื่นขอรับส่งเสริม อาทิ กิจการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัทวีราออโตโมทีฟ จำกัด เงินลงทุน 5 ล้านบาท และกิจการวิจัยพัฒนารถโดยสารขนาดใหญ่พลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด เงินลงทุน 40 ล้านบาท และกิจการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการหล่อโลหะแบบใหม่ ของบริษัท กิสโค จำกัด เงินลงทุน 5.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจการวิจัยพัฒนาในกลุ่มอื่น ได้แก่ กิจการวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กิจการวิจัยพัฒนากระบวนการคัดเลือกและผลิตเมือกหอยทาก เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของบริษัท สยามสเนล จำกัด เงินลงทุน 22 ล้านบาท และกิจการวิจัยพัฒนาในกลุ่มยาในหลายโครงการ

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

ทดลองวิ่งรถตู้โดยสารสาธารณะภาคตะวันออก

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixndk3lzczmta2ny0wms5qcgc

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixndk3lzczmta2ny0wms5qcgc

คณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ฯ ทดลองวิ่งส้นทางภาคตะวันออก เตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้จริง 25 ต.ค. 59

นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวในโอกาสนำคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยรองรับการย้ายจุดจอดรถจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่า สำหรับสถานีขนส่งเอกมัย ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมจัดพื้นที่รองรับรถตู้โดยสารคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 70-80 โดยจะเร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายบอกทาง ป้ายแสดงจุดจอดแต่ละเกาะให้แล้วเสร็จ ก่อนการย้ายจริงในวันที่ 25 ตุลาคม นี้ นอกจากนี้ บขส. ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนพระโขนง พื้นที่ 3.5 ไร่ เพื่อใช้สำรองเป็นจุดจอดรถตู้โดยสารอีกกว่า 200 คัน ขณะที่คาดว่าการย้ายรถตู้เข้าใช้สถานีเอกมัยจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จากเดิมเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 คน โดยสถานีขนส่งเอกมัยมีความพร้อมรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงวันละ 10,000 คน

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองจัดระเบียบรถตู้โดยสารต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ที่จะย้ายจุดจอดรถจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เอกมัย โดยการทดลองวิ่งเสมือนจริงเริ่มจากผู้โดยสารขึ้นรถ Shuttle Bus เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-เอกมัย บริเวณเกาะดินแดง ในเวลา 07.00 น. เดินทางมาถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย ในเวลา 07.40 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

ลูกค้าไม่จ่ายเซอร์วิสชาร์จได้ ถ้าร้านค้าไม่ระบุให้ชัด

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixndkzl21vbjiymdk1otiuanbn

ahr0cdovl3axlmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixndkzl21vbjiymdk1otiuanbn

สคบ. ชี้ลูกค้าปฏิเสธจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จได้ หากร้านค้าไม่แจ้ง หรือแสดงข้อความเรียกเก็บให้ชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครอง

จากกรณีมีผู้โพสข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิเสธค่าเซอร์วิสชาร์จในร้านอาหารต่างๆ ว่าสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยพีบีเอสถึงกรณีดังกล่าวว่า ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เรื่องการแสดงสินค้าและบริการ ซึ่งไม่ได้ระบุว่าจัดเก็บได้เท่าใด แต่ให้ผู้ประกอบการแสดงราคา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่ให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับข้อมูล ข่าวสารให้ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกหา รวมทั้งมีอิสระให้การเลือกซื้อ เลือกหา หากร้านค้าไม่ได้แสดงราคาถือว่าผิดกฎหมาย โดยเสนอเก็บค่าบริการย้อนหลังไม่ได้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่เห็นข้อความดังกล่าวและไม่มีข้อผูกพันที่ต้องชำระเงินตามนั้น

ข้อความในการเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จควรเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาไทย มีตัวเลข เป็นหน่วย เป็นบาท หากร้านค้าไม่แจ้ง หรือผู้บริโภคไม่พบข้อความในการเรียกเก็บที่ชัดเจน ก็สามารถปฏิเสธการจ่ายเซอร์วิสชาร์จได้

“ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน จะอยู่ในเมนูอาหาร หรือหน้าร้านก็ได้ คำว่าชัดเจนนั้นสำหรับผู้บริโภคที่เข้าไปใช้ ในประเทศไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยด้วย หรือให้พนักงานบอกกล่าวเพิ่มเติม” นายพิฆเนศ กล่าว

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

อยากสมัครบัตรเครดิต แต่เงินเดือนไม่ถึง แก้ไขอย่างไรดี ?

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixmdc3l21vbmv5ahvimjewotu5lmpwzw

ahr0cdovl3aylmlzyw5vb2suy29tl21ulzavdwqvodqvndixmdc3l21vbmv5ahvimjewotu5lmpwzw

การสมัครบัตรเครดิตนั้น ส่วนหนึ่งที่ถือว่าสำคัญอย่างมากในการพิจารณาก็คือ เงินเดือนหรือรายได้ เนื่องจากตรงนี้คือการแสดงว่าผู้ขอสินเชื่ออย่างเรามีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นมาว่า หากเงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิต ไม่ผ่านจะแก้ไขหรือทำอย่างไรดี วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝาก

เงินเดือนไม่ถึงเท่าไร ทำให้สมัครบัตรเครดิตไม่ได้

สำหรับปัจจุบันนั้น การแข่งขันในตลาดสินเชื่อ บัตรเครดิตถือว่าสูงมาก ต่างต้องการหาลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการของตัวเองให้มากที่สุด ทำให้บัตรเครดิตบางใบใช้กลยุทธ์ในการผ่อนผันเรื่องรายได้ลงเพื่อจูงใจลูกค้า แต่เงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้แน่ๆก็คือ เงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท เพราะเค้ามองว่าเงินเดือนแค่นี้ไม่สามารถรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นได้แน่ แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเงินเดือนแค่นี้อาจจะยื่นผ่านได้นะ(ค่าครองชีพต่ำกว่าอาจจะผ่าน) แต่ถ้าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ไม่ได้แน่

เงินเดือนไม่ถึง ยื่นรายได้ทางอื่น สมัครเพิ่มเติม

การหางานใหม่เพื่อเพิ่มรายได้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะคนตกงานเยอะมาก งั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เราขอแนะนำให้คนที่เงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านไปลองทำดูนั่นก็คือ ให้เราลองยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ที่เราสามารถหาเพิ่มได้ เช่น งานพิเศษ งานค้าขายนอกเวลาทำงาน เป็นต้น รายได้พิเศษเหล่านี้หากมากพอและมีเงินเข้าเป็นประจำ ก็อาจจะโน้มน้าวให้คนอนุมัติเห็นได้ว่า เรามีรายได้หลายทางสามารถรับผิดชอบบัตรเครดิตได้

เงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ ไปบัตรอื่นได้

หากเราเงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจไป ถ้าหากว่าต้องการบัตรเพื่อเอาไว้สร้างทางเลือกฉุกเฉินหรือหมุนเงินนั้น การทำบัตรอย่างอื่นก็เป็นทางเลือกที่ดี อย่างเช่น บัตรเดบิต (บัตรที่สามารถรูดซื้อของได้โดยเอาเงินในบัญชีเป็นหลัก มีเงินในบัญชีเท่าไรก็รูดได้เท่านั้น ใช้สบายไม่เป็นหนี้) หรือ บัตรกดเงินสด (บัตรที่จะทำให้เรามีวงเงินสดติดตัวไว้ก่อนที่ตู้เพื่อเอามาใช้จ่าย อนุมัติง่ายกว่า แต่ดอกเบี้ยแพงกว่าบัตรเครดิตเยอะ)

เงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ ก็ยื่นวิธีอื่น

หากเรายื่นแล้วแต่ปรากฏว่าเงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การเข้าไปขอสมัครบัตรเครดิต แบบเอาเงินฝากค้ำประกัน โดยการขอบัตรเครดิตแบบนี้จะคล้ายกับการทำบัตรเดบิตเลย ก็คือ เราจะต้องมีบัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินเท่ากับวงเงินที่ต้องการขอในบัตรเครดิต เมื่อได้บัตรเครดิตเราก็ใช้ไปตามปกติ แต่บัญชีที่เราฝากไว้จะกดเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้(แต่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากนะ)เผื่อว่าเราผิดนัดชำระหนี้(เบี้ยวหนี้ เค้าจะเอาเงินตรงนี้ไปชำระแทน) ซึ่งวิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อให้มีบัญชีตามต้องการ

 เงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ ต้องค้ำเพิ่ม

การอนุมัติบัตรเครดิต หากเงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตคงจะยากก็จริง แต่ว่าหากเราเพิ่มเอกสารเรื่องอื่นเข้าไปก็อาจจะทำให้การอนุมัตินั้นง่ายขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ การหาผู้ค้ำประกันบัตรเครดิตเพิ่ม เช่น หากบัตรเครดิตต้องการผู้ค้ำประกันจำนวนหนึ่งคน ก็อาจจะเพิ่มเป็นสองหรือสามคนก็ได้ เพื่อให้ทางธนาคารแน่ใจว่าจะมีคนมารับผิดชอบแทนในกรณีที่ผู้ขออนุมัติบัตรเครดิตผิดนัดชำระหนี้(เบี้ยวหนี้) จริง แต่วิธีนี้ต้องปรึกษากับทางธนาคารก่อนว่ามีโอกาสสำเร็จแค่ไหน เนื่องจากผู้ค้ำที่เรานำมานั้นต้องมีเครดิตที่น่าเชื่อถือ ไม่งั้นเอามาเยอะก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด

เงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตไม่ได้ ก็รอไปก่อน

สุดท้ายถ้าหากว่าเงินเดือนไม่ถึง สมัครบัตรเครดิตเจ้าไหนก็ไม่ผ่านสักที ไม่รู้จะทำอย่างไร เราขอแนะนำว่าถ้าไม่ได้บัตรเครดิตก็ให้รอไปก่อน มองโลกในแง่ดีไว้ว่า การที่เราไม่มีบัตรเครดิต ทำให้เราไม่มีเครื่องมือไว้ช่วยบริหารเงินก็จริง แต่ว่าการไม่มีบัตรเครดิตก็ทำให้เราไม่มีหนี้ได้เหมือนกัน คิดเสียว่าการที่เรายังสมัครบัตรเครดิตไม่ได้นั้น แสดงว่าการเงิน และรายได้ของเรายังไม่พร้อม ให้เอาการปฏิเสธเหล่านี้มาเป็นแรงกระตุ้นเพื่อผลักดันตัวเองให้ได้ก็จะเป็นการดีทีเดียว
นอกจากนั้น การที่เราสมัครบัตรเครดิตใบไหนก็ไม่ผ่าน หากมองแง่บวกก็จะทำให้เราได้โอกาสในการศึกษาบัตรเครดิตของคนอื่นไปด้วยว่าใช้แล้วดีไหม ใบไหนดีกว่ากัน พอถึงเวลาที่เราพร้อมมีรายได้ ทีนี้จะสมัครที่ไหนก็สบายแล้วเพราะเรามีข้อมูลและภูมิคุ้มกันในตัวเองกับการใช้บัตรเครดิตอย่างเพียงพอแล้วนั่นเอง

 

ขอบคุณที่มา      http://money.sanook.com/

1 2 3 4 5 9